Kontingent og vejbidrag

Det årlige kontingent og vejbidrag fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent og vejbidrag betales forud pr. kalenderår, er forfalden til betaling den 1. januar og skal være indbetalt senest den 1. februar:

  • Kontingentet udgør for tiden 200 kr. årligt.
  • Vejbidraget udgør for tiden 1300 kr. årligt.

Samlet betyder dette, at alle medlemmer betaler 1500 kr. årligt.

Såfremt der ikke betales rettidigt, fremsendes op til tre rykkerskrivelser med en betalingsfrist på mindst 10 dage, hvorefter fordringen uden yderligere varsel bliver overgivet til retslig inkasso. Hver rykkerskrivelse tillægges et gebyr på 100 kr.

Kontingent mm. indkræves af foreningens kasserer via indbetalingskort, der med fordel kan meldes til Betalingsservice.