Kontingent og vejbidrag

Det årlige kontingent og vejbidrag fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent og vejbidrag er forfalden til betaling den 1. januar og den 1. juli og skal være indbetalt senest den 1. februar henholdsvis den 1. august:

  • Kontingentet udgør for tiden 200 kr. årligt, som betales med 100 kr. den 1. februar og den 1. august.
  • Vejbidraget udgør for tiden 1300 kr. årligt, som betales med 650 kr. den 1. februar og den 1. august.

Samlet betyder dette, at alle medlemmer betaler 1500 kr. årligt, som betales med 750 kr. den 1. februar og den 1. august.

Såfremt der ikke betales rettidigt, fremsendes op til tre rykkerskrivelser med en betalingsfrist på mindst 10 dage, hvorefter fordringen uden yderligere varsel bliver overgivet til retslig inkasso. Hver rykkerskrivelse tillægges et gebyr på 100 kr.

Kontingent mm. indkræves af foreningens kasserer via indbetalingskort, der med fordel kan meldes til Betalingsservice.

I perioden 2. halvår 2008 til 1. halvår 2018 blev der opkrævet et højere beløb fra de medlemmer, der afdrog på det lån, der i 2008 blev optaget af foreningen til renovering af vejene. Dette lån er tilbagebetalt.

Indtil første halvår 2019 udgjorde kontingent og vejbidrag i alt 1200 kr.; på generalforsamlingen i april 2019 blev det besluttet at hæve beløbet til 1500 kr. om året begyndende andet halvår 2019. Det blev samtidig besluttet, at beløbet fra første halvår 2020 opkræves én gang om året, nemlig 1. februar.